Svet sa mení a my – ľudia v internetovej poradni IPčko.sk kráčame s mladými bok po boku v tomto meniacom sa svete.

Využívame nástroje informačno-komunikačných technológií, ktoré nám uľahčujú každodennú komunikáciu s našimi mladými klientmi. Pôsobíme v prostredí internetu, ktorý je čoraz účinnejším prostriedkom pre pomoc, vzájomnú podporu a pre prístup k službám.

Pre našich mladých klientov sa internet stal prvoradým komunikačným prostriedkom. Dávajú mu prednosť pred televíziou aj telefonovaním.

Rovnako od vzniku našej internetovej poradne tvoria mladí veľkú skupinu ľudí, ktorí identifikujú potrebu vyvíjať viac online služieb, vrátane kariérneho poradenstva. Naše on-line poradenstvo sa tak postupne rozšírilo aj o kariérne poradenstvo, kde denne poskytujeme informácie, rady, poradenstvo o kariére, vzdelávaní a zamestnávaní na individuálnej úrovni, pre jednotlivých klientov.

Nevyhnutne sa tak objavila u našich poradcov potreba vzdelania v tejto oblasti. Aj preto sme sa uchádzali o grant v Nadácii Pontis z Accenture nadačného fondu, vďaka ktorému sme mohli našich poradcov zaškoliť a priniesť im vzdelávanie a praktickú príručku, ktorá je pre ich prácu zdrojom základných informácií o kariérnom poradenstve.

Uplatnenie človeka na trhu práce je podmienené viacerými charakteristikami ako vek, zdravotný stav, vzdelanie, pohlavie, príslušnosť k etnickej skupine atď., ktoré vyčleňujú skupiny ľudí s väčším rizikom dlhodobej a opakovanej nezamestnanosti. Tieto skupiny potrebujú zvýšenú pomoc pracovne profesijného a sociálno-psychologického poradenstva, keďže je u nich preukázateľné zvýšené riziko psychického, zdravotného aj sociálneho ohrozenia. Medzi takéto rizikové skupiny nezamestnaných patria aj mladí nezamestnaní ľudia, či mamičky pred ukončením materskej dovolenky, ako aj starší nezamestnaní ľudia, ktorým ešte chýba pár rokov do dôchodku.

Naša organizácia prevádzkuje internetovú poradňu pre mladých od júla 2012.

Mladým ľuďom ponúkame on-line poradenstvo v tých oblastiach ich života, v ktorých pociťujú ťažkosti a nevedia si pomôcť vlastnými silami. Mladí ľudia tu majú k dispozícií možnosť individuálneho poradenstva – odborne vyškolení dobrovoľníci poskytujú záujemcom podporu pri riešení ich zložitej životnej situácii. Zároveň máme nakontaktovaných viacerých odborníkov z oblasti práva, sociálnej práce, psychológie, zdravotníctva, s ktorými v prípade potreby konzultujeme jednotlivé problémy.

Pre mladých ľudí sú sociálne siete, rôzne diskusné fóra a v podstate celý internet prirodzenou súčasťou života. Vytvárajú si tu akési alternatívne identity, virtuálne vzťahy…

Z našej praxe vieme, že tento fenomén zasahuje takmer do každej oblasti života mladých ľudí.

Často sa stáva, že mladí k nám do internetovej poradne prichádzajú z rôznych diskusných fór, kde vznikajú rozmanité internetové komunity, ktoré neraz komunikujú medzi sebou o svojich pocitoch beznádeje, trpkosti, či nezmyselnosti života.

Od začiatku našej práce sa preto snažíme do týchto fór vstupovať ako peer pracovníci a hľadáme vhodné spôsoby, ako s mladými o problémoch hovoriť a ponúkať alternatívny priestor pre riešenie ich problémov.

V rámci našej práce sa snažíme popularitu fenoménu virtuality využiť na to, aby sme mladým ľuďom pomáhali riešiť ich problémy (medzi ktoré určite patrí aj problém nezamestnanosti) a žiť kvalitnejšie. Aj vďaka podporenému projektu z Accenture chceme prispieť k zvýšeniu dostupnosti pomoci pre mladých, ktorí často nevedia ako si pomôcť a kde pomoc hľadať.

Od teraz nájdete kariérne poradenstvo aj online u nás na IPčku.

Tak veselo, s radosťou do toho. 🙂

Tím IPčko