Svetová zdravotnícka organizácia v júni tohto roku upozornila na zvýšené riziko výskytu samovrážd v súvislosti s pandémiou COVID-19. 

IPčko ako organizácia venujúca sa tejto problematike už viac ako 8 rokov cíti zodpovednosť a nechce zostať ľahostajná.

Preto sme pohotovo reagovali na vznikajúcu situáciu a rozšírili naše služby krízovej intervencie aj prostredníctvom telefónu a video poradenstva a vytvorili Krízovú linku pomoci v nepretržitej prevádzke pre tých, ktorých sa dotkla pandémia priamo. Počet kontaktov sa medziročne zdvojnásobil. Len za obdobie prvého polroka 2020 sme zaznamenali 20 000 kontaktov. Viac ako 3051 ľudí s myšlienkami na samovraždu a 1417 ľudí v situácii, kedy išlo o život a zdravie a z toho 114 na koľajniciach. Spozorneli sme a začali pátrať, ako by sme sa k tomuto závažnému faktu postaviť. 

Fenomén samovraždy na koľajniciach je pomerne známy, vyskytuje sa stabilne a predstavuje približne 1- 12% z celkového počtu samovrážd. Železnice Slovenskej republiky evidujú ročne v priemere 70 dokonaných samovrážd na koľajniciach (ŽSR, 2020). Čo predstavuje z celkového počtu samovrážd za minulý rok 14% podľa údajov, ktoré zverejnilo Národné centrum zdravotníckych informácií. Na Slovensku je teda prevalencia samovrážd o 2% vyššia než sa pohybuje svetový priemer. Medzinárodné štúdie ukazujú, že viac ako polovica všetkých smrteľných nehôd súvisiacich so železničnou dopravou sú samovraždy, preto toto číslo bude v skutočnosti ešte vyššie.  

Žiaľ, napriek týmto štatistikám na Slovensku zatiaľ neboli podniknuté žiadne kroky pre ich elimináciu. Ako riešiť túto situáciu, sme sa rozhodli hľadať v zahraničnej literatúre a karentovaných časopisoch. Nakoniec sme sa nechali inšpirovať Kanadskou krízovou linkou Interior Crisis Line Network (ICLN), ktorá začala lepiť neformálne nálepky na mosty, na ktorých ľudia ukončovali život samovraždou. Táto myšlienka existovala formou oficiálnych tabúľ na moste Golden Gate v San Franciscu, ale neformálne nálepky sa napokon ukázali ako výrazne efektívnejšie.

Zvolili sme si teda tento smer preventívnych aktivít, nadizajnovali a vytlačili si nálepky, ktoré dostali vlastný punc s hashtagom #POMOCEXITUJE, s nápisom ,,Záleží na Tebe” a kontaktom na Krízovú linku pomoci – 0800 500 333.

Kam nálepky nalepiť, aby splnili svoju misiu? 

Výskumy z Holandska a Anglicka založené na dôkazoch dokazujú, že polovica všetkých samovrážd na koľajniciach sa deje na miestach, kde sa už v minulosti samovražda odohrala a zhlukujú sa okolo tohto ohniska. Až 95% percent všetkých prípadov sa udeje vo väčších mestách a obciach. Toto poznanie nás viedlo k analýze údajov, ktoré sme za 8 rokov nazhromaždili a spojili ich s informáciami, ktoré nám poskytli Železnice Slovenskej republiky. Vznikol zoznam ohnísk (miest), kde sa opakovane vyskytujú samovraždy. Vytvorili sme si mapu týchto ohnísk a nasledoval ďalší krok.

V priebehu niekoľkých týždňov sme navštívili tie najfrekventovanejšie miesta až po tie menej frekventované a nálepky pripevnili na viditeľné plochy v okolí koľajníc. Do dnešného dňa sme po celom Slovensku prešli viac ako 3000 kilometrov, vylepili cca 300 pomáhajúcich nálepiek a tabuliek, ktoré sa osvedčili viac. Výsledok na seba nenechal dlho čakať, už po prvom výjazde sme mali dva kontakty zo železníc na základe nálepiek od ľudí,  ktorí to v našom rozhovore spontánne spomenuli, do dnešného dňa je to už 5 ľudí, ktorým sme vďaka nálepkám umiestneným v blízkosti koľajníc pomohli znova inak naštartovať život.

Jedným z dôvodov, prečo sa pri železniciach tvoria takéto ohniská je, že samovražda na verejnom mieste môže vyvolať imitačné správanie. To znamená, že rizikové osoby po tom, čo sú svedkami podobnej traumatickej udalosti, môžu použiť rovnaký spôsob prevedenia samovraždy – imitujú správanie. Za rizikové osoby sú považované osoby s psychiatrickou diagnózou, u ktorých je pravdepodobnosť takéhoto konania 30 – 40x vyššia ako u bežnej populácie. Riziková je aj populácie žijúca v blízkosti koľajníc.

No odborná pomoc je dostupná.

V súvislosti s imitačným správaním vyšli štúdie o nezodpovednom informovaní o týchto udalostiach. Výsledky ukázali, že ak mediálne výstupy obsahujú presné miesto činu, popis detailov, ktoré samovražde predchádzali, príčiny konania a zábery miesta činu nasledovala vyššia frekvencia samovraždách na železniciach.  

Preto naše odporúčania vo vzťahu k informovaniu verejnosti, vychádzajúce z dlhoročných vedeckých výskumov o samovraždách, vo všeobecnosti smerujú k praktickým a uplatniteľným radám a zásadám. Odporúčame vyhnúť sa:

  • detailnému popisu udalosti,
  • opisu udalostí, ktoré predchádzali takémuto činu,
  • zverejňovaniu fotografií z miesta nehody (telo, pietne symboly, jasné identifikátory miesta, kde sa nehoda stala),
  • zverejňovaniu adresy a miesta udalosti,
  • používaniu emočne sýtených slov.

Vhodné je zvoliť všeobecnejší, stručný, informatívny charakter správ. Za najdôležitejšie považujeme poskytnutie informácií o možnej pomoci (psychológ psychiater, krízové linky), ak by sa ľudia niekedy ocitli v podobnej náročnej situácii. Veríme, že týmto spôsobom vieme výrazne prispieť ku zníženiu tejto štatistiky.

K zníženiu počtu samovrážd výrazne napomáha aj vybudovanie a inštalovanie fyzických bariér na železniciach, predovšetkým v oblastiach ohnísk. Inštalácia bariér preukazovala vysokú účinnosti znižovania samovrážd na miestach, kde dochádza k ich častému výskytu. 

V tejto súvislosti sa momentálne rozbieha v Českej republike národný projekt, ktorý vychádza z  nadnárodných cieľov Európskej únie, ale aj organizácie OSN a WHO pre zníženie počtu samovrážd (WHO, 2019). Špecificky sa zameriava na samovraždy uskutočnené na železniciach. Jeho aktivity sú zamerané na rozširovanie povedomia a informovanie v okolí železníc na možnosť pomocizaistenie dostupnosti krízovej intervencie (osobne, telefonicky aj prostredníctvom internetu)stavanie fyzických zábran na miestach s vysokou frekvenciou samovrážd, ktorých efektivita vychádza z výskumov založených na dôkazoch (NAPPS, 2020). Dotácia by mala byť zabezpečená zo štátneho rozpočtu vo výške niekoľko desiatok miliónov českých korún. 

Na Slovensku aktuálne chýba akýkoľvek strategický plán, ktorý by sa systematicky venoval napĺňaniu cieľov pre znižovanie počtu samovrážd.
IPčko vníma naliehavosť situácie a nutnosť vytvorenia podobného plánu, ktorého kroky by viedli k redukcii samovrážd. Systematická práca na prevencii samovrážd predstavuje aktivity od informovania verejnosti o možnostiach pomoci, realizovania preventívnych aktivít na školách, informovania na kritických miestach o možnostiach pomoci, budovania zábran na kritických miestach, budovania krízových centier, odbornej práce s ohrozenými osobami, garantovanej prevádzky kvalitných krízových liniek, rozširovaniu ich kapacít a iné.

IPčko dlhodobo prevádzkuje Krízovú linku prostredníctvom internetu. Aktuálne je jediným poskytovateľom všetkých dištančných foriem pomoci – telefonicky, prostredníctvom chatu, videa a e-mailu (www.ipcko.skwww.krizovalinkapomoci.skwww.dobralinka.sk, na tel. č. 0800 500 333). No na Slovensku je samozrejme aj pár ďalších liniek pomoci, ktoré môžu veľmi pomôcť.

S nádejou sa pozeráme na sieť výborných expertov – psychiatrov a psychológov, ktorí sú tou najlepšou pomocou pri suicidálnych a aj iných krízach a na Slovensku ich naozaj máme. Veríme, že im a aj nám v tomto úsilí pomôže dôležitá reforma psychiatrickej starostlivosti a spolupráca psychológov z rôznych sektorov. Vítame, že na Ministerstve zdravotníctva SR sa aj téma duševného zdravia dostáva do popredia, pretože naozaj systémové zmeny sú veľmi dôležité. 

Aktivity spojené s prevenciou samovrážd na železniciach nás doposiaľ stáli 5000€ a do tejto chvíle sa nám nepodarilo nájsť partnera, ktorý by nám pomohol tieto náklady pokrývať.
Celá iniciatíva v súčasnosti stojí na silnej vnútornej motivácii členov tímu IPčka.
Z našej vlastnej iniciatívy vznikol aj krátky dokument, ktorý zachytáva jednu z ciest, v ktorej Krízový intervenčný tím IPčko umiestňuje nálepky na rizikové miesta po Slovensku.

Všetkým, ktorí sa svojou pomocou podieľali na realizácii kampane #STOPSAMOVRAŽÁM a #POMOCEXISTUJE zo srdca ďakujeme.
Špeciálne ďakujeme za výmenu informácií a spoluprácu Železniciam Slovenskej republiky. 

Veríme, že SPOLU môžeme urobiť svet bezpečnejším miestom. 

Tento blog vznikol ku 10. 9. – k Svetovému dňu prevencie samovrážd.