S krízou sa v určitom období svojho života stretne takmer každý človek. Podľa Silvu, Siegmunda a Bredemeiera (2015) môžeme krízu charakterizovať ako reakciu na situáciu, ktorá ohrozuje fyzické a duševné zdravie človeka, kedy môžu ľudia pociťovať klinické symptómy a potrebujú pomoc.  Kríza nastáva, keď stres a napätie v živote človeka prerastú cez jeho kapacitu a schopnosti, vďaka ktorým je schopný náročnú situáciu svojho života vyriešiť a zvládnuť (Fusco, 2005).

Okolnosti prinášajú do života človeka rôzne situácie. Mnohé z nich zvláda bez problémov, s niektorými sa vyrovnáva ťažšie. V určitej životnej etape sa však takmer každý človek ocitne v menšej či väčšej kríze. To, čo bolo dovtedy bežnou istotou sa zrazu rozpadá ako domček z karát. V období krízy potrebuje človek podporu a pomoc, vďaka ktorej znova získa schopnosti zvládať situácie v živote a dostať sa do bezpečia.

V súčasnej dobe, keď takmer čokoľvek môžeme vyriešiť cez internet, môžu nové technológie slúžiť ako pomocník pre ľudí, ktorí prežívajú ťažkosti. Koncept pomáhania prostredníctvom internetu už dávnejšie objavili odborníci v zahraničí. Rochlen, Zack a Speyer (2004) definujú online poradenstvo ako akýkoľvek typ profesionálnej terapeutickej interakcie, ktorá využíva internet na prepojenie klienta a profesionála, ktorý mu takýmto spôsobom poskytuje duševnú zdravotnú starostlivosť. Internetové poradenstvo predstavuje flexibilnú a bezpečnú formu pomoci, ktorou môžu klienti prekonať rôzne bariéry. Ide o anonymný, dôverný a bezpečný kontakt. Charakteristiky internetového poradenstva predstavujú tiež dôvody, prečo môže byť chatová komunikácia (prípadne chatová poradňa) vhodnou formou pre poskytnutie krízovej intervencie.

Kríza v živote človeka súvisí s neočakávanou a náročnou situáciou. Viac ako situácia samotná, je pri psychologickej kríze dôležitá súhra okolností a udalostí, v ktorých sa človek ocitne, spolu s tým, ako samotný človek túto situáciu vníma a aké ma zdroje na jej zvládnutie (Silva, Siegmund, Bedemeier, 2015). Pre mnohých ľudí je náročné vyhľadať pomoc, prípadne im v tom bránia rôzne objektívne a subjektívne bariéry. Najmä ľudia, ktorí sa ocitli v suicidálnej kríze častokrát nechcú vyhľadať pomoc kvôli strachu, hanbe a stigme, s ktorou sa spájajú s týmito ťažkosťami. Anonymita online prostredia môže facilitovať ochotu mladých ľudí v kríze vyhľadať pomoc (ibid.) Hoci nie je možné zasiahnuť do života klienta fyzicky, dobre odvedený krízový rozhovor môže klienta ochrániť viac, ako ponechanie ho na vysporiadanie sa s krízou osamote.

Online krízová intervencia pracuje s ľuďmi v kríze podobne, ako keď je krízová intervencia poskytovaná tvárou v tvár. Zároveň má však online komunikácia svoje špecifiká, vďaka ktorým má poskytovanie online krízovej intervencie takisto svoje špecifiká. V príručke „Krízová intervencia prostredníctvom chatu“ preto vychádzame z krízovej intervencie, ktorá je poskytovaná osobnou formou. Zároveň však jednotlivé metódy, techniky a postupy poskytovania krízovej intervencie prispôsobujeme charakteristikám online prostredia. Vychádzame z niekoľkoročných skúseností Internetovej poradne IPčko.sk. V rámci praxe sme sa na internetovej poradni stretli s potrebou poskytovať krízovú intervenciu, a preto hľadali najúčinnejšie spôsoby a metódy práce, ako prostredníctvom chatu pomôcť mladým ľuďom v kríze.

Každá organizácia, ktorá poskytuje, či už poradenstvo alebo krízovú intervenciu online, má svoje špecifiká a svoje pravidlá. Mnohé z opísaných prístupov, postupov a metód sú všeobecne použiteľné v online prostredí. Niektoré metódy a techniky sú však špecifickejšie a vychádzajú z poskytovania krízovej intervencie v organizácii, ktorá pracuje s klientom v anonymite, ktorý však môže prísť opakovane a vybrať si konkrétneho poradcu či dohodnúť si s ním ďalšie stretnutie online na chate. Príručka môže slúžiť aj ako inšpirácia pre poskytovanie krízovej intervencie prostredníctvom chatu v iných podmienkach.

I keď je kríza vo všeobecnosti vnímaná negatívne, Erikson krízu vnímal ako bežnú súčasť vývinu človeka a v kríze videl potenciál pre rast. Kríza predstavuje životné obdobie, ktoré je náročné, ale vďaka ktorému máme možnosť naučiť sa niečo nové v živote, získať skúsenosti a posunúť svoj život ďalej (Silva, Siegmund, Bedemeier, 2015, Vágnerová, 2008).

Kríza býva spôsobená stresorom, ktorý klient neočakáva, nad ktorým nemá kontrolu a taktiež nemá vzorec správania, ktorý by mu v tej chvíli pomohol situáciu zvládnuť (Vodáčková, 2012).

Príručka, ktorú predstvavujeme, prináša poznatky o online krízovej intervencii. Zámerom nás, autorov z IPčko.sk, bolo vytvoriť návod, inšpiráciu a ponúknuť účinné metódy pre prácu odborníkov, ktorí pracujú s mladými ľuďmi v náročných krízových situáciách prostredníctvom online chat-u. Pri písaní tejto príručky sme vychádzali z teórie krízovej intervencie, ktorá má už dlhú tradíciu. Tradíciu prepájame s novými možnosťami a metódami poskytovania krízovej intervencie online, pričom zohľadňujeme špecifiká online priestoru. Pri metódach a technikách vychádzame aj z niekoľkoročných skúseností našej organizácie IPčko a jej poradcov, ktorí odvážne ako dobrovoľníci poskytujú odborné psychologické a sociálne chatové poradenstvo. Patrí im za to obrovské uznanie a vďaka.

Autormi metodickej príručky sú Mgr. Veronika Kohútová, PhDr. Marek Madro a Mgr. Dominika Rajznerová. Elektronická knižka má 55 strán.

Veľmi vďační sme za recenzie, pripomienky, cenné rady a podporu  Mgr. Bohuslave Horskej a PhDr. Andrei Láskovej z Modrej Linky z Českej republiky. Napísaniu príručky predchádzal aj okrúhly stôl o poskytovaní krízovej intervencie cez chat s  pracovníčkami a pracovníkmi Linky detskej istoty, Linky detskej dôvery a Modrej Linky.

Prvé vydanie metodickej príručky vychádza v elektronickej forme s ISBN 978-80-971933-4-8.

Obálku a zalomenie vytvoril Lukáš Kalo.

Veríme, že „Krízová intervencia prostredníctvom chatu“ sa stane inšpiráciou, ako aj užitočnou pomôckou pre odborníkov, psychológov, sociálnych pracovníkov či všetkých tých, ktorí chcú mladým ľuďom prostredníctvom chatu pomôcť v čase, kedy najviac potrebujú podporu a pomoc.

Pomáhať ľuďom v kríze prostredníctvom internetu je náročná úloha.
Všetkých, ktorí túto úlohu chcú zvládnuť, pozývame, aby si príručku prečít
ali.

Za to, že mohla vzniknúť, vďačíme IUVENTE – Slovenskému inštitútu mládeže a dotácii Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

V prípade záujmu o elektronickú metodickú príručku „Krízová intervencia prostredníctvom chatu“, nás kontaktujete na e-mailovej adrese riaditeľa IPčko.sk, PhDr. Mareka Madra – marek@ipcko.sk.

Použitá literatúra:

Vágnerová, M. (2008). Vývojová psychologie I. Detství a dospívaní. Praha: Karolinum Vodáčková, D. a kol. (2012). Krízová intervence. 3. vyd, Praha: Portál

Vodáčková, D. a kol. (2012). Krizova intervence. 3. vydanie. Praha: Portál.