Život v pandemickom roku nás všetkých donútil žiť tak, ako sme si nikdy nevedeli a nechceli predstaviť. Situácia, ktorú sme zažili a stále zažívame vrhla úplne iné svetlo na veci, ktoré sme predtým vnímali ako samozrejmosť. Rovnako väčšina z nás pocítila značný dopad na duševné zdravie seba, či svojich blízkych. Zároveň sa zvýšila potreba vnímať a starať sa o duševné zdravie oveľa viac ako kedykoľvek predtým.

Pandémia COVID-19, postcovidová situácia, neistý návrat do normálu a nejasná budúcnosť spôsobila, že vo veľkej miere prežívame paletu rôznych pocitov. Tieto pocity zažívalo aj
36 722 ľudí, ktorí sa na nás obrátili vo chvíľach, keď potrebovali pomoc, podporu, prijatie a blízkosť odborníka. Hľadali niekoho, s kým mohli v bezpečnom prostredí zdieľať svoje životné príbehy, hľadať upokojenie, ukotvenie a možno nové možnosti a riešenia.

V týchto dňoch sme skompletizovali štatistiku našich kontaktov s ľuďmi za obdobie od januára do konca júna. Nahliadnutie do nej vám napovie veľa o duševnom zdraví ľudí, ale aj o témach, ktoré v oblasti duševného zdravia v týchto mesiacoch dominovali. Veríme, že nielen pre nás, ale aj pre jednotlivcov, inštitúcie či organizácie, ktoré pracujú v oblasti duševného zdravia alebo akokoľvek s mladými ľuďmi, či seniormi je naša zverejnená štatistika praktickým pomocníkom a sprievodcom.

Štatistické dáta zaznamenávajú naši poradcovia priebežne po každom pomáhajúcom poradenskom kontakte a krízovej intervencii do štatistických online formulárov. Percentá sú zaokrúhlené na jedno desatinné miesto. Dáta, s ktorými pracujeme súhlasia s aplikáciami Livechatoo a ActiveCALL, cez ktoré pomoc ľuďom, ktorí to potrebujú poskytujeme.

Čo nám štatistika napovedá?

  • Za posledných 6 mesiacov sme zaznamenali 48%tný nárast kontaktov.
  • 73% kontaktov boli mladí ľudia do 30 rokov.
  • 16% ľudí vyhľadalo kontakt s nami z dôvodu osamelosti.
  • Z celkového počtu kontaktov 11% ľudí používa sebapoškodzovanie ako zvládaciu stratégiu. Z celkového počtu kontaktov mladých ľudí vo vekovej kategórií 15 až 18 rokov je to 30%.
  • 23% mladých ľudí vo vekovej kategórii 15 – 18 rokov kontaktovalo naše linky pomoci v akútnej suicidálnej kríze.
  • 8% mladých ľudí popisuje v dôsledku pandemickej situácie, lockdownu a absencie osobných sociálnych vzťahov, ťažkosti v rovesníckych vzťahoch, pričom v roku 2020 to boli 4% mladých ľudí v tejto téme.
6 mesiacov pomoci
6 mesiacov pomoci
  • Viedli sme spolu 1057 rozhovorov, v ktorých mladí ľudia popisovali pocity tlaku na ich vzdelávací výkon.
  • Rozprávali sme sa s 12 učiteľkami a učiteľmi, ktorí stratili blízkych v dôsledku pandémie COVID-19.
  • 186 bolo rozhovorov s učiteľkami a učiteľmi, ktorí pociťovali vyčerpanie a demotiváciu.
  • So zdravotníčkami a zdravotníkmi sme viedli 253 rozhovorov.

Štatistiky, z ktorých sme vychádzali zhromažďujú informácie z prevádzky krízových služieb pomoci IPčko.sk, Krízová linka pomoci, Dobrá linka, Krízový intervenčný tím IPčko, Projekt Online terénnej práce, Kontaktné centrum Káčko, Klub Machovisko, www.stalosato.sk, www.chcemsazabit.sk.

 Sumarizačná tabuľka kontaktov na krízových službách pomoci OZ IPčko za prvý pol rok 2021
Sumarizačná tabuľka kontaktov na krízových službách pomoci OZ IPčko
za prvý pol rok 2021

Medzi témami, s ktorými sa na nás ľudia v životných krízach obracajú, dominujú pocity osamotenia a strach, myšlienky na ukončenie života, sebapoškodzovanie. Aktuálne je častou témou pandémia Covid-19 a oblasti, ktoré s témou ako takou súvisia.

Sme radi, že v týchto ale aj v ďalších témach ľudia vedia, že sa majú na koho obrátiť a #pomocexistuje.

 Sumarizačná tabuľka tém kontaktov na krízových službách pomoci OZ IPčko za prvý pol rok 2021
Sumarizačná tabuľka tém kontaktov na krízových službách pomoci OZ IPčko
za prvý pol rok 2021
Sumarizačná tabuľka tém kontaktov na linkách pomoci OZ IPčko 
za prvý pol rok 2021
Sumarizačná tabuľka tém kontaktov na linkách pomoci OZ IPčko
za prvý pol rok 2021

Pri životných krízach sme nápomocní ľuďom všetkých vekových kategórií a oboch pohlaví. Rozhovory vedieme o niečo častejšie so ženami ako s mužmi.

Najdominantnejšou skupinou kontaktov z hľadiska veku je kategória mladých ľudí od 15 do 18 rokov. Ide o veľmi zraniteľnú vekovú kategóriu, ktorá často zápasí s tým, ako a komu komunikovať svoje emócie, obavy, strachy a problémy. Každý mladý človek, ktorému pomôžeme ustáť a prekonať krízu, je pre nás nesmierne dôležitý.

 Sumarizačná tabuľka kontaktov na krízových službách pomoci OZ IPčko 
za prvý pol rok 2021 podľa veku
Sumarizačná tabuľka kontaktov na krízových službách pomoci OZ IPčko
za prvý pol rok 2021 podľa veku
Sumarizačná tabuľka kontaktov na krízových službách pomoci OZ IPčko 
za prvý pol rok 2021 podľa pohlavia
Sumarizačná tabuľka kontaktov na krízových službách pomoci OZ IPčko
za prvý pol rok 2021 podľa pohlavia

1336 kontaktov sa rozhodlo oprieť o odborníkov z liniek krízovej služby IPčko v čase akútnej suicidálnej krízy. V štatistickom prehľade nájdete informácie o tom, že išlo najmä o ženy. Okrem toho si môžete pozrieť rozloženie vo vekových kategóriách a meniace sa počty kontaktov v priebehu šiestich mesiacov.

Veľmi oceňujeme dôveru, s ktorou sa na nás obracajú ľudia v takej náročnej situácií. Chceme predovšetkým, aby vedeli, že na nich záleží a že tu je niekto kedykoľvek len pre nich. Rozumieme, že je ťažké už nevládať ísť ďalej a hľadať niekoho, kto porozumie ich trápeniam. Stáť pri nich, podporiť ich a znovu im pomôcť nájsť reštart v živote, je našim najdôležitejším poslaním.

Akútna suicidálna kríza na linkách pomoci OZ IPčko za prvý polrok 2021
Akútna suicidálna kríza na linkách pomoci OZ IPčko za prvý polrok 2021
Počty kontaktov kontaktov v akútnej suicidálnej kríze v prvom polroku 2021
Počty kontaktov kontaktov v akútnej suicidálnej kríze v prvom polroku 2021

Prostredníctvom našich dát z aplikácií Livechatoo alebo ActiveCALL, s ktorými denno-denne pracujeme sme rovnako zistili, že za posledný pol rok sa na nás obrátilo 4054 ľudí, ktorí mysleli na samovraždu. Z pohľadu našich krízových služieb bol najkritickejší práve marec, ktorý priniesol 735 týchto kontaktov.

Napriek náročnosti témy, sme radi, že si nás ľudia s myšlienkami na samovraždu vedia nájsť a že ich vieme sprevádzať v postupných krokoch, pri vychádzaní z tunela, ktorý zdá sa nemá to svetlo na konci.

Počty kontaktov v téme myšlienky na samovraždu v prvom polroku 2021
Počty kontaktov v téme myšlienky na samovraždu v prvom polroku 2021

Jednou z troch najdominantnejších tém, bola téma sebapoškodzovania, ktorá sa v 64% týkala žien. Najviac kontaktov v tejto téme sme zaznamenali vo vekovej kategórií od 15 do 18 rokov.

S pocitmi, s ktorými si nielen mladí ľudia nevedia poradiť a vedú k sebapoškodzovaniu nemusia byť sami, pretože tu stále pre nich #pomocexistuje.

Sumarizačná tabuľka v téme kontaktu sebapoškodzovanie podľa pohlavia
Sumarizačná tabuľka v téme kontaktu sebapoškodzovanie podľa pohlavia
Počty kontaktov v téme sebapoškodzovanie v prvom polroku 2021
Počty kontaktov v téme sebapoškodzovanie v prvom polroku 2021

Stáť pri zraniteľných ľuďoch v krízovej životnej situácií nie je jednoduché. Vyžaduje si neustálu odbornú prípravu, vzdelanie, odolnosť a mnoho ďalších vecí.

Za to, že môžeme pripravovať odborníkov a odborníčky, ktorí potom pomáhajú mnohým ľuďom, či už na Krízovej linke pomoci, v internetovej poradni IPčko.sk, na Dobrej linke alebo v niektorom z ďalších našich krízových, či terénnych tímov alebo v kontaktných centrách s názvom Káčko, sme vďační všetkým našim donorom, darcom a partnerom.

Oceňujeme a ďakujeme všetkým odborníkom, inštitúciám a jednotlivcom, ktorí sú vo svojej práci nápomocní ľuďom počas životných kríz a spolu s nami ich krok za krokom vedú k reštartom, novým možnostiam, či riešeniam a k vedomiu, že #pomocexistuje.