Obdobie od novembra 2019 do marca 2020 bolo mimoriadne náročným obdobím pre všetkých ľudí v dôsledku stresu z prichádzajúcich vianočných sviatkov, nového roku a následne prichádzajúcej jari, ktorá je z hľadiska prežívania obdobím, v ktorom stúpajú suicidálne myšlienky aj tendencie. Tento rok k náročnosti obdobia prispela aj pandémia COVID-19. Presne v tomto pandemickom období získal náš projekt s názvom „Eliminácia propagácie samovrážd a psychologická pomoc na internete“ podporu od Ministerstva vnútra. Vďaka tomu sme mohli zrealizovať niekoľko aktivít smerujúcich k prevencii a eliminácií suicidality.

Sociálne siete majú mnoho zákutí, v ktorých sa nachádzajú uzavreté skupiny a online komunity s rôznym sociálno-patologickým obsahom. Našim online terénnym pracovníkom sa podarilo odhaliť takúto skupinu, v ktorej mladí ľudia navzájom zdieľali rôzne fotky so sebapoškodzujúcim obsahom, nabádali sa na sebapoškodzovanie aj na samovraždu. Len na sociálnej sieti Facebook sme zrealizovali online terénnou prácou viac ako 200 intervencií. V mnohých prípadoch išlo o poskytnutie relevantných informácií, odporúčanie kontaktovať odborníka alebo sprostredkovanie kontaktov na linky dôvery poskytujúce pomoc a podporu. Naši psychológovia vytvorili 54 obrázkov s pomáhajúcim a preventívnym obsahom v rôznych témach, ktoré promovali na facebookovej stránke Záleží na TEBE! Okrem toho zrealizovali 42 live streamov na sociálnej sieti Twitch, kanáli IPckosk v sérii „IPčko na Twitchi,“ s cieľom poskytnúť podporu a poradenstvo najmä ľuďom so suicidálnymi myšlienkami. Do nášho Študijka prijali pozvanie rôzni odborníci, s ktorými sme tému susicidality komunikovali prostredníctvom podcastov, čím sme informovali širokú verejnosť, ako v prípade myšlienok na samovraždu pomôcť svojim blízkym alebo aj sebe samým.

V odborných štatistikách sa uvádza, že mladí ľudia sú druhou najohrozenejšou skupinou v suicidálnych tendenciách. Prispieva k tomu aj fakt, že často nemajú prostriedky na vyhľadanie odbornej pomoci a obávajú sa stigmatizácie. Preto sme v rámci daného projektu pripravili preventívny leták, v ktorom sme pre cieľovú skupinu stredoškolákov poskytli relevantné informácie o možnostiach bezplatnej anonymnej pomoci a s návodom, čo môžu robiť, ak sa u nich objavia myšlienky na samovraždu. Do stredných škôl sme distribuovali 500 preventívnych letákov.

S príchodom koronavírusu na územie Slovenskej republiky naši online terénni pracovníci zaznamenávali radikálny nárast príspevkov so závažným obsahom v českých i slovenských skupinách na sociálnych sieťach. Dané príspevky obsahovali vyjadrenie strachu, obáv, bezmocnosti, domáceho násilia, vo veľkej miere suicidálne ideácie a tendencie, vyhrážky a nenávistné prejavy. Medzi intervencie našich pracovníkov patrilo aj nahlásenie a intervenčné reagovanie na facebookový príspevok používateľa, ktorý sa vo svojich videách vyhrážal zbraňou viacerým osobnostiam slovenskej politiky. Online terénni pracovníci reagovali na príspevky opisujúce úzkosť a panické ataky členov skupiny, opis zúfalstva, suicidálnych myšlienok a pokusov členov, s ktorými sa často spájali komentáre navádzajúce na sebapoškodzujúce správanie a nenávistné vyjadrenia.

Zvýšená informovanosť a propagácia možností pomoci pri suicidálnej kríze v online aj offline priestore vyústila do väčšieho počtu kontaktov na našu internetovú poradňu IPčko.sk. Počas trvania projektu sme zaznamenali 538 kontaktov o myšlienkach na samovraždu a z toho bolo 316 mladých ľudí v akútnom ohrození života a poskytovali sme im krízovú intervenciu.

Sme radi, že v tých najťažších chvíľach môžeme stáť po boku mladých ľudí a ukázať im, že #POMOCEXISTUJE!

„Tento projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality“.