Mladí ľudia v období dospievania musia zvládnuť a naučiť sa zvládať rôzne životné úlohy vo vzťahoch, v škole, v osamostnatňovaní sa a pod. Mnoho mladých ľudí však dospieva v nevhodných podmienkach, v rozvrátených rodinách, bez podpory a pomoci. V období dospievania sa zároveň rozvíjajú rôzne emocionálne a duševné ťažkosti, no dospievajúci sa obávajú vyhľadať odbornú pomoc.

Mladí ľudia trávia množstvo svojho času na internete. V online priestore hľadajú tiež informácie a pomoc v situáciách, keď prežívajú emocionálne ťažkosti alebo sa ocitnú v náročnej životnej situácií. Témy duševných problémov sú v spoločnosti stále tabuizované a vyvolávajú negatívne reakcie, nenávistné prejavy či odsudzovanie. Pomoc, ktorú očakávajú však nie vždy získajú. Namiesto toho dostávajú kritické poznámky, hatespeech, ktorým sa nevedia brániť a ešte viac ich to zraňuje. Získavajú aj nevhodné a nesprávne informácie, no majú problém zhodnotiť, ktoré rady a informácie sú vhodné a ktoré môžu pre nich naopak predstavovať riziko.

Podporu a potrebné správne informácie im poskytujú naši online tereňáci, ktorí vstupujú do online skupín, vyhľadávajú tých mladých, ktorí potrebujú pomoc a poskytujú im podporu, vypočutie a vhodné rady a informácie, ktoré sú overené. Zároveň im pomáhajú meniť postoje k duševným problémom a k vyhľadaniu potrebnej odbornej pomoci. Aby však mohli mladým ľuďom v ťažkostiach pomôcť, je potrebné aby sa online tereňáci neustále odborne rozvíjali. Vďaka odbornému vedeniu mladých online tereňákov bude pomoc mladým ľuďom v náročných situáciách, ako aj zmena ich postojov a hodnôt ešte efektívnejšia.

Vďaka Dotácii Ministerstva vnútra Slovenskej republiky sme pripravili a vydali unikátny metodický materiál, ktorý chce byť efektívnym nástrojom na prípravu online terénnych pracovníkov pri priposkytovaní podpory, pomoci, informácií a sprevádzania mladých ľudí v ťažkých životných situáciách, ktorí pomoc a informácie hľadajú na internete.

Autormi odbornej poblikácie sú PhDr. Marek Madro, Mgr. Veronika Kohútová a Bc. Pavol Dérer.

Ďakujeme za veľkú podporu, pripomienky a pomoc recenzentkám – prof. PhDr. Eve Gajdošovej, PhD. a Mgr. Mariane Kováčovej, PhD.

Obálku a zalomenie vytvoril Lukáš Kala.

Na záver chceme poďakovať všetkým našim dobrovoľníckym poradcom na internetovej poradni pre mladých IPčko.sk a našim online tereňákom. Hodnota, ktorú do našej spoločnosti v prospech mladých ľudí  na Slovensku prinášajú svojim nasadením a odborným prístupom je pre našu spoločnosť neoceniteľná.