Kto sme a prečo sa venujeme krízovej intervencii?
IPčko je občianske združenie, ktoré od roku 2012 stojí pri ľuďoch, keď potrebujú pomoc a podporu. Cieľom IPčka je, aby ľudia, ktorí sa ocitajú v náročných a krízových situáciách mali nonstop dostupnú odbornú psychologickú pomoc a podporu. 

Pri plnení tohto cieľa využívame a prepájame najnovšie psychologické poznatky s modernými technológiami. Sme skupina psychológov, sociálnych pracovníkov a špeciálnych pedagógov, ktorí sú presvedčení, že pomoc a podporu musí dostať každý, keď sa cíti zmätený, slabý, nešťastný, sklamaný, sám. 
Robíme ťažkú, no pre nás najkrajšiu prácu na svete.

Poradenskú a krízovú pomoc poskytujeme anonymne, bezplatne, nonstop a diskrétne na linkách pomoci OZ IPčko, v ďalších projektoch a krízových službách.

Odborní poradcovia a poradkyne na linkách pomoci a v krízových službách IPčko sú psychológovia a psychologičky – krízoví interventi a interventky, ktorí/é absolvovali odborný akreditovaný výcvik v oblasti poskytovania dištančného poradenstva a online krízovej intervencie: „Dištančné formy psychologickej pomoci v krízových situáciách“, „Krízová intervencia“,„Online krízová intervencia“, „Psychologická a sociálna pomoc v krízových situáciách prostredníctvom internetu“, „Sexuálne zneužívanie dospievajúcich v online priestore“ a „Online terénna práca“. 

Odborníci a odborníčky z IPčka absolvovali mnohé odborné výcviky krízovej intervencie, napr. v Holandsku u Drs. Olandy Momcilovic, ktorá je Predsedkyňa Medzinárodnej siete reagovania na krízy (ICRN – International Crisis Response Network), spoluriaditeľka Európskeho centra pre vzdelávania v školskej psychológii (ESPCT – European School psychology Centre for Training), členka Medzinárodnej asociácie školskej psychológie (ISPA – International School Psychology Association). Psychológovia sú vyškolení a používajú model komunikačných a copingových stratégií izraelskej psychologičky Ofry Ayalon BASIC PH. 

Taktiež sme vydali metodickú príručku Krízová intervencia prostredníctvom chatu a publikáciu „Ohlasovacia povinnosť v kontexte dištančnej krízovej intervencie na linkách pomoci“, v ktorej sumarizovali svoje skúsenosti a odborné poznatky z poskytovania krízovej intervencie. 

IPčko je súčasťou Integrovaného záchranného systému a členom International Association for Suicide Prevention. 

Rok 2022 na linkách pomoci a v krízových službách IPčko
Na linkách pomoci a v krízových službách IPčko uskutočnili v roku 2022 odborní poradcovia a poradkyne 178 234 pomáhajúcich a krízových komunikácií. Z toho 37 620 chatov, 11 193 poradenských e-mailov21 001 telefonátov542 videoporadenstiev. V projekte Online terénnej práce na sociálnych sieťach a streamovacích platformách tím odborníkov a odborníčok intervenoval 11 825x. V centrách krízovej intervencie Káčko  poskytli psychológovia a psychologičky 1666 osobných poradenských a krízových intervencií. V nízkoprahových kluboch pre mladých ľudí bolo v Bratislave v Klube Machovisko poskytnutých 7884 intervencií a vo FLEK klube v Trnave, ktorý sme otvorili v júli 2022 3478 intervencií.
Výjazdový Krízový intervenčný tím IPčko, ktorý je súčasťou centier krízovej intervencie Káčko, uskutočnil 686 výjazdov za ľuďmi v kríze, v emocionálne náročných situáciách aj počas pátraní po nezvestných osobách. Situácia spojená s vojnovým konfliktom na Ukrajine si vyžiadala aktívne pôsobenie tímu na hraničných priechodoch Slovenska a Ukrajiny, kde psychológovia a psychologičky poskytli 82 110 pomáhajúcich a krízových intervencií ľuďom zasiahnutým vojnovým konfliktom.
Zrealizovali sme 229 preventívnych, intervenčných a krízových intervencií v školách.

Z našich štatistík z liniek pomoci a krízových služieb IPčko za rok 2022 vyplýva, že v porovnaní s rokom 2021 sme zaznamenali 148% nárast žiadostí o pomoc. Až 71% pomáhajúcich a krízových komunikácií bolo s mladými ľuďmi do 30 rokov. Najčastejšou témami boli pocity osamotenia a strach (21,7%), duševné problémy (9,6%), stres a tlak na výkon (9,1%), myšlienky na ukončenie života (9%), depresia a depresívne symptómy (7,3%), sebapoškodzovanie (5,3%). Taktiež sme zaznamenali 47% nárast sebapoškodzovania u mladých ľudí, 180% nárast pocitov osamelosti, 297% nárast duševných ťažkostí, 122% nárast v myšlienkach na ukončenie života, 176% nárast fenoménov internetu a 25% nárast pokusov o samovraždu.

Čo je kríza?
Kríza býva spôsobená stresorom, ktorý klient neočakáva, nad ktorým nemá kontrolu a taktiež nemá vzorec správania, ktorý by mu v tej chvíli pomohol situáciu zvládnuť (Vodáčková, 2012).
Pracovať s ľuďmi, ktorí už nevidia východisko zo svojich ťažkostí alebo s tými, ktorí sú zneužívaní, týraní, s tými, ktorí sa nedokážu preniesť cez stratu niekoho blízkeho a podobne, dokáže byť veľmi náročné aj pre pomáhajúceho pracovníka, ktorý takýto rozhovor vedie. O to náročnejšie to je, keď treba pre dobro klienta komunikovať so záchranármi alebo orgánmi činnými v trestnom konaní, prípadne s inštitúciami sociálnoprávnej ochrany. Preto vďaka patrí každému jednému, kto s takými ľuďmi pracuje a kto vie, aké náročné je takto zasiahnuť do života toho, kto sa na nás obrátil. Nie len preto, aby pomoc dostal včas, ale aj preto, aby to ten človek prijal, nezľakol sa a v prípade traumatického zážitku nabral odvahu hovoriť, o tom, čo sa stalo.

DLHODOBÝ KURZ KRÍZOVEJ INTERVENCIE
Skupinový kurz krízovej intervencie, navrhnutý tak, aby prezentoval základné prvky komplexného, systematického a viaczložkového učebného plánu krízovej intervencie, ktorý pripraví účastníkov na pochopenie širokého spektra služieb krízovej intervencie. Načrtnú sa základy manažmentu stresu pri kritických incidentoch a účastníci odídu s vedomosťami a nástrojmi na poskytovanie krízových intervencií. 
V rámci kurzu sa zameriame na teóriu, prax a ciele krízovej intervencie a manažmentu stresu.

Účastníci kurzu spoznajú:

 • TYPY KRÍZ 
 • FÁZY KRÍZOVEHO STAVU 
 • FAKTORY SÚVISIACE S KRÍZOU 
 • FENOMÉNY SPREVÁDZAJÚCE KRÍZU 
 • IDENTIFIKÁTORY KRÍZY 
 • MANAŽMENT STRESU
 • ŠPECIFICKÉ KRÍZOVE SITUÁCIE – suicídium, suicidálny pokus a tendencie, prítomnosť trestného činu, domáce násilie, sexuálne násilie a zneužívanie, tragické a traumatické udalosti, vojnové udalosti, rôzne typy strát, ako aj špecifické situácie vyplývajúce z online prostredia, a to kybergrooming a sexuálne násilie online, telefonická krízová intervencia.
 • POSUDZOVANIE MIERY SUICIDÁLNEHO RIZIKA, POSUDZOVANIE MIERY OHROZENIA OBETE DOMÁCIM NÁSILÍM POSUDZOVANIE MIERY RIZIKA PÁCHANIA NÁSILIA, ČI INÉHO TRESTNÉHO ČINU
 • MODEL KOMPLEXNEJ KRÍZOVEJ INTERVENCIE 
 • METÓDY A TECHNIKY KRÍZOVEJ INTERVENCIE 
 • KRÍZOVÚ KOMUNIKÁCIU S MÉDIAMI
 • ZÁKLADY KRÍZOVÉHO MANAŽMENTU
 • KRÍZOVÚ INTERVENCIU PRE ŠKOLY
 • KRÍZOVÚ INTERVENCIU V KONTEXTE VOJNOVÝCH UDALOSTÍ
 • KRÍZOVÚ INTERVENCIU PRE RODINY A PRIAMO ZASIAHNUTÝCH 
 • KRÍZOVÚ INTERVENCIU PRE NEPRIAMO ZASIAHNUTÝCH
 • ETIKU V KRÍZOVEJ INTERVENCII 
 • OZNAMOVACIU POVINNOSŤ 
 • KRÍZOVÉ VYJEDNÁVANIE
 • STAROSTLIVOSŤ O KRÍZOVEHO PRACOVNÍKA 
 • KRÍZOVÚ INTERVENCIU V DIŠTANČNOM PRIESTORE 
 • ROZDIEL ZRUČNOSTÍ KRÍZOVEJ INTERVENCIE OD VŠEOBECNÝCH PORADENSKÝCH ZRUČNOSTÍ
 • KRÍZOVÚ INTERVENCIU PRI ŽIVELNÝCH/PRÍRODNÝCH KATASTROFÁCH
 • SMÚTKOVÉ PORADENSTVO A STRATA
 • TRAUMATICKÉ UDALOSTI
 • VYTVÁRANIE BEZPEČIA A BEZPEČNOSTNÉ STRATÉGIE
 • POSTTRAUMATICKÝ STRES
 • HUGGY-ORANGUTAN INTERVENCIA
 • MANAŽMENT STAROSTLIVOSTI
 • VYROVNÁVANIE SA S HNEVOM
 • KRÍZOVÚ KOMUNIKÁCIU
 • POUŽÍVANIE SOCIÁLNYCH MÉDIÍ PRED/POČAS/PO KRÍZE
 • TERORIZMUS A EXTRÉMIZMUS
 • KRÍZOVÉ PLÁNOVANIE

Pre koho je kurz určený?
Dlhodobý kurz krízovej intervencie je určený odborníkom a odborníčkam z pomáhajúcich profesií z celého Slovenska. Najvhodnejší je pre psychológov a psychologičky, pre sociálnych pracovníkov a pracovníčky, riaditeľov škôl a záchranné zložky.

Forma kurzu?
Kurz bude prebiehať prezenčnou formou. 
Pripravili sme pre Vás 180 – hodinový akreditovaný výcvik (akreditácia MŠVVaŠ SR).
Súčasťou výcviku je 12 teoretických výcvikových dní 30 hodín praxe v teréne pod supervíziou lektorov.
Možné je absolvovať aj len samostatne prvé tri výcvikové dni ako ZÁKLADNÝ VÝCVIK v rozsahu 18 hodín. Prvé tri výcvikové dni sú dostupné pre širšiu skupinu (max. 20 – 26 účastníkov). Obsahom “trojdňovky” je základná filozofia, identifikácia, metódy a techniky krízovej intervencie a praktická výučba. Nasledujúcich 9 stretnutí je určených pre malú skupinu (10-12 účastníkov).

Cena kurzu?
Cena kompletného kurzu krízovej intervencie (180 hodín) je 1840 EUR.
V cene sú študijné materiály a občerstvenie počas celého kurzu.
Cena základného kurzu (18 hodín) je 380 EUR.

Kde bude prebiehať kurz krízovej intervencie?
Vzdelávanie sa bude realizovať v priestoroch IPčka – v sídle IPčka v Bratislave a v centrách krízovej intervencie Káčko. Konkrétne miesta budeme vopred komunikovať, pričom budeme brať do úvahy aj lokalizáciu účastníkov kurzu. 
Praktickú časť kurzu bude možné realizovať na viacerých pracoviskách IPčka po dohode s lektormi.

Termíny kurzu krízovej intervencie?
Zatiaľ sme stanovili len termíny prvých troch stretnutí – základný kurz.
Prebiehať bude 20. 4. 2023, 21. 4. 2023 a 22. 4. 2023, vždy v čase (9,00 – 15,00 hod.)
Ďalšie termíny si dohodneme v skupine.

Prihlášky definitívne uzatvoríme 14. 4. 2023.

Kto bude kurz lektorovať?
Grantom a lektorom kurzu je psychológ a riaditeľ IPčka PhDr. Marek Madro, PhD., MBA
Ďalšími lektormi a lektorkami kurzu sú psychologičky z IPčka – Mgr. Dominika Ondačková Rajznerová (psychologička, programová riaditeľka), Mgr. Veronika Tóthová (psychologička, vedúca linky pomoci IPčko.sk), Mgr. Lenka Nemcová (psychologička, supervízorka liniek pomoci), Mgr. Hana Vargová (psychologička, supervízorka liniek pomoci), Mgr. Martina Bočkayová (psychologička, supervízorka liniek pomoci), Mag. phil. Marta Marošová (psychologička, vedúca centier krízovej intervencie Káčko), PaedDr. Zuzana Juráneková, MBA (špeciálna pedagogička, krízová interventka).

Ako sa prihlásiť?
Jednoducho vyplňte tento PRIHLASOVACÍ FORMULÁR, v ktorom nám odpoviete na niekoľko otázok.  
Ak by ste mali akékoľvek otázky na nás, napíšte nám e-mail na ipcko@ipcko.sk a v predmete uveďte “Dlhodobý kurz krízovej intervencie”.
Ak by ste chceli informácie k možnostiam finančnej úhrady, kontaktujte email renata@ipcko.sk.

Ďakujeme, že sa chcete zdokonaľovať v tejto náročnej, ale veľmi zmysluplnej práci!

Tešíme sa na Vás
.